ده و سیو چهار دقیقه صبح جمعه.

نوین رفته کلاس پیانو. مادر هنوز از خواب بلند نشده. البته صبح زود حدود ساعت شیش یکبار بردمش دستشویی و دوباره خوابید . خواب و بیدار است. اما بلند نمی شود. آدم که می رود توی اتاق چشم هایش را آرام باز می کند و نگاه می کند و دوباره می بندد. ...
/ 0 نظر / 9 بازدید