الان ساعت پنج و نیم عصر است

الان ساعت پنج و نیم عصر است. من از صبح سردرد دارم و هی مسکن می خورم و کمی بهتر می شوم و بعد باز سر درد دارم و باز مسکن می خورم و باز کمی بهتر می شوم و باز بعدش سردرد دارم و ....

دیشب حدود ساعت یک بامداد حمید از گلپایگان رسید. حدود ساعت دو ی بامداد تصمیم گرفتیم بخوابیم. ساعت را گذاشتیم روی سه ی بامداد که زنگ بزند. زد. بلند شدیم رفتیم فرودگاه. ساعت شش و نیم با یک عدد دایی و یک عدد مهمان ِ دایی آمدیم خانه و به مهمان ها صبحانه دادیم و نوین را بردیم رساندیم مدرسه و برگشته ایم و بعد دایی را برده ایم پیش مادر و چند ساعتی آنجا بوده ایم و برگشته ایم و  بعد تا همین الان چشم روی چشم نگذاشته ایم ...

الان ساعت پنج و نیم عصر است. من از صبح سردرد دارم و هی مسکن می خورم و کمی بهتر می شوم و بعد باز سر درد دارم و باز مسکن می خورم و باز کمی بهتر می شوم و باز بعدش سردرد دارم و ....

/ 0 نظر / 8 بازدید