دنیای دلم

 

حسرت عشق ندارم. حسرت عشق از دست رفته هم ندارم و این خوب است. خیلی خوب است.

نوشته های حسرتناک را که میخوانم همیشه از این بابت خوشحال میشوم. تا چند سال پیش فکر میکردم یکی بود که رفت. اما بعد تر فهمیدم که نبود. روزگار این را به من نشان داد. او که رفته بود، کسی که من عاشقش بودم نبود. 

حالا دنیای دلم آرام است. گرچه که این آرامش آسان به دست نیامده.

/ 0 نظر / 65 بازدید